Přehled akutních (statimových) vyšetření biochemických, hematologických. Urgentní vzorky mikrobiologie.

Materiál

BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ DOSTUPNÁ STATIM

Krev (sérum, plazma)

Na+, K+, Cl-, Ca, urea, kreatinin, osmolalita,
bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, bilirubin novorozenecký,
ALT, GMT, ALP, AST, amyláza, 
CK, troponin I, myoglobin, NT-pro BNP, 
albumin, glukóza, CRP, prokalcitonin, teofylin, digoxin, 
amoniak (krev), laktát (kapilární krev)
hCG

Moč - sběr

Na+, K+, Cl-, urea, kreatinin, bílkovina v moči kvantitativně

Moč - jednorázový vzorek

chemické a morfologické vyšetření moče, 
amyláza, osmolalita

Mok

elementy, protein, glukóza, Cl-, laktát, spektrofotometrie

Krev (acidobazická rovnováha)

pH, pCO2, pO2, 
Na+, K+, Cl-, glukóza, laktát
oximetrie (pouze v arteriální krvi)

Krev

karbonylhemoglobin, methemoglobin

Punktát

albumin, proteiny, amyláza, glukóza, cholesterol, TGL, Na+, K+, Cl-, LDH
 

HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ DOSTUPNÁ STATIM

Krev nesrážlivá

krevní obraz s differenciálem
protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen, 
trombinový čas (TT), 
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), antitrombin, etanol-gelifikační test, D-dimery, 
anti Xa aktivita nízkomolekulárního heparinu, 
přímé inhibitory trombinu (DTI, Pradaxa)

  URGENTNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VZORKY
 
  • mozkomíšní mok pro mikroskopii a pro průkaz primárních původců bakteriální meningitidy latexovou aglutinací, seškrab rohovky, mikroskopie z hnisů a punktátůpři podezření na závažnou infekci (např. klostridiové infekce), hnisavé punktáty z kloubů s dg. pyogenní artritis, materiály odebrané během operačních výkonů
  • vzorky pro rychlý průkaz antigenů: moč na průkaz antigenů Streptococcus pneumonie, Legionella pneumophila, stolice na průkaz toxinu Clostridium difficille, stolice na průkaz adenovirů a rotavirů

Materiál musí být dodán na oddělení s příslušnou žádankou. Dodání urgentního vzorku je vhodné telefonicky předem domluvit pracovníkem mikrobiologického úseku -  viz kontakty


Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat službě Klinické laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku)!
Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů, odeslání výsledků akutních vyšetření do NIS (u lůžkových oddělení nemocnice ) či telefonické nahlášení (u ambulantních pacientů) má prioritu před odesláním ostatních rutinních výsledků.
Akutní vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře.

Materiál, který má při zpracování a odeslání výsledku přednost před všemi statimy:

  • TROMBOLÝZA – určeno pro neurologické oddělení a trombolytickou léčbu nemocných s cévní mozkovou příhodou
  • RESUSCITACE KJ – určeno pro vitální indikace astrupů z koronární jednotky
  • SUPERSTATIM – učeno pro vitální indikace astrupů a dalších parametrů z kapilárního odběru pro novorozenecké / nedonošenecké  oddělení

Kromě akutně prováděných statimových vyšetření lze požadovat také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku v následujícím možném čase podle provozu a povahy vyšetření. Výsledky se netelefonují a vydávají se průběžně v tištěné a elektronické formě.

Hlášení akutních výsledků

Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby

  • u pacientů z lůžkových oddělení nemocnice se přednostně odesílají do NIS. 
  • u ambulantních pacientů se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. 
  • do OpenLims se zaznamenává komu a kdy byl výsledek ohlášen.

Výsledky urgentních mikrobiologických vzorků jsou telefonicky nahlášeny zadavateli vyšetření. O hlášení je proveden zápis do LIS a na zadní stranu požadavkového listu (datum a čas hlášení, kdo hlásil, komu hlásil). Záznam o nahlášení je uveden na výsledkovém listu.