Novým poznatkům i zcela praktickým zkušenostem v péči o pacienty po cévní mozkové příhodě byl věnován květnový celoústavní seminář.

Seminář se konal v posluchárně Oblastní nemocnice Kladno a navštívilo ho velké množství záchranářů a lékařů napříč všemi obory zastoupenými v nemocnici a její spádové oblasti.

MUDr. Marek Janka účastníky přivítal a pronesl úvodní slovo. Náměstek LPP Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Jiří Knor, Ph.D. zahájil seminář přednáškou na téma "Přednemocniční péče o pacienty s CMP ve Středočeském kraji". Vedoucí lékař iktového centra Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Richard Brzezny, Ph.D. hovořil na téma "Organizace urgentní nemocniční péče o pacienty s akutní CMP" a primář Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO promluvil o "Sekundární prevenci ischemické CMP". Celý seminář zakončil vedoucí lékař koronární jednotky kladenské nemocnice MUDr. Marek Janka přednáškou "Kardioembolizační CMP".

Partnerem akce byla biofarmaceutická společnost Pfizer, která po skončení semináře zajistila i občerstvení.

„Získáním statutu iktového centra se kladenská nemocnice stala hlavním poskytovatelem péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v západní části Středočeského kraje. Každým rokem se počet pacientů ošetřených v nemocnici s touto diagnózou zvyšuje a získaná praxe se významně zrcadlí v nárůstu kvality péče. Abychom nadále byli schopni nabízet služby na světové úrovni, je nezbytné neustálé navyšování erudice všech odborností v této problematice. Ke spolupráci a přednáškách na proběhlém celoústavním semináři se nám podařilo přesvědčit největší kapacity v jednotlivých zúčastněných oborech v čele s předsedou výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP prim. Tomkem nebo náměstkem pro LPP Středočeské záchranné služby MUDr. Knorem. Přednášející nám nejen přiblížili současné trendy v dané problematice, ale také předali i své letité zkušenosti. Věřím, že v tomto na informace přeplněném odpoledni, měli všichni posluchači neopakovatelnou možnost načerpat co nejvíce vědomostí tak, aby se zlepšila spolupráce na všech úrovních péče s cílem vrátit každého pacienta s cévní mozkovou příhodou co nejdříve zpět do aktivního života,“ zhodnotil celý seminář MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

dsc 0195

dsc 0195

dsc 0195

dsc 0195

dsc 0195

dsc 0195

dsc 0195

dsc 0195