Oddělení Akreditace a kvality péče navrhuje pro všechna oddělení Oblastní nemocnice Kladno jednotlivé procesy a pracovní postupy tak, aby byla zajištěna bezpečná a kvalitní péče o pacienta a zároveň splněny veškeré zákonné normy. Tyto procesy a postupy jsou zpracovány do vnitřních směrnic a ošetřovatelských standardů, které po schválení ředitelem nemocnice jsou závazné pro všechny zaměstnance systémem řízené dokumentace. Pod oddělení Akreditace a kvality péče spadá i skupina interních auditorů, kteří dle harmonogramu provádějí kontrolu zdravotnické dokumentace v celé nemocnici tak, aby splňovala veškeré legislativní požadavky a nedošlo k ohrožení pacienta.

V roce 2021 prošla nemocnice externím hodnocením, které provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Nadále oddělení Akreditace a kvality péče kontinuálně pracuje se stávajícími předpisy tak, aby vše bylo připraveno k dalšímu akreditačnímu procesu.

Cíle:

  1. Naplňovat požadavky akreditačních standardů „České akreditační společnosti ve zdravotnictví“.
  2. Naplňování rezortních bezpečnostních cílů, vydaných MZČR, za účelem zvyšování kvality a bezpečí pacientů.
  3. Zajišťujeme sběr dat, analýzu, hodnocení a popřípadě nápravnou činnost za účelem hodnocení kvality poskytované péče.
  4. Sledujeme a analyzujeme výskyt nežádoucích událostí v poskytování služeb (nežádoucí události zdrav. charakteru, dekubitů a pádů).
  5. Vnitropodnikové sebehodnocení – interní kontrolní a auditní činnosti při hodnocení poskytované péče.