Organizace dobrovolnického programu

Koncepčně a organizačně za program v nemocnici odpovídá interní garant programu a koordinátorka dobrovolnického programu. Každý zájemce o dobrovolnictví prochází tzv. motivačním rozhovorem s koordinátorkou, ze kterého by měly vyplynout možnosti zapojení se zájemce do dobrovolnického programu. V rámci tohoto setkání je podepsána Registrační karta dobrovolníka. Dobrovolníci jsou povinni absolvovat vstupní školení, na kterém jsou seznámeni se všemi náležitostmi programu. O konečném zařazení zájemce do programu rozhoduje koordinátor. Na závěr tohoto školení je podepsána Smlouva o dobrovolné činnosti.

Dobrovolník má povinnost se účastnit pravidelných supervizních setkání a má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a kursech, určených dobrovolníkům. Dobrovolníka na vybrané pracoviště poprvé uvádí vždy koordinátor dobrovolníků. Představí ho kontaktní osobě, tj. zaměstnanci oddělení, který pro dobrovolníky vybírá vhodnou činnost a seznamuje je s chodem a specifiky pracoviště.

Garant programu

 • zaměstnanec nemocnice, který prosazuje a podporuje průběh programu hlavně na úrovni vedení nemocnice
 • podílí se na tvorbě celkové koncepce programu
 • spolupracuje na zakomponování dobrovolnické pomoci do systému komplexní péče

Koordinátorka dobrovolnického programu

 • klíčová osoba v programu, která úzce spolupracuje s jednotlivými členy realizačního týmu
 • zaměstnanec nemocnice, který pracuje na celkové koncepci, hodnocení a rozvoji programu
 • zajišťuje informační materiály a propagaci programu … prezentuje program v rámci nemocnice i mimo ni
 • připravuje podklady pro hodnocení programu
 • zajišťuje první kontakt s dobrovolníky, provádí jejich nábor, vede evidenci
 • organizuje a podílí se na realizaci vstupního školení dobrovolníků, supervizních setkání
 • zajišťuje základní servis, péči a běžný kontakt s dobrovolníky včetně vedení základní administrativy spojené s programem

Kontaktní osoba

 • vybraný zástupce personálu oddělení, který informuje personál, připravuje půdu pro dobrovolníky
 • dohlíží nad správným výběrem dobrovolnických činností
 • uvádí dobrovolníky na oddělení a poskytuje nezbytné informace o provozu oddělení
 • dává koordinátorovi zpětnou vazbu o fungování programu na oddělení

Dokumenty ke stažení

pdfMetodický pokyn - Organizace dobrovolnického programu v Oblastní nemocnici Kladno