Povinné informace poskytované a zveřejněné  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Důvod a způsob založení Oblastní nemocnice Kladno , a. s.,  nemocnice Středočeského kraje včetně podmínek, za kterých provozuje svou činnost

Obchodní společnost Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje byla založena rozhodnutím jediného zakladatele Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21, zakladatelskou listinou ze dne 23. 3. 2005 sepsanou ve formě notářského zápisu NZ 147/2005, N 170/2005 a zapsána do obchodního rejstříku  vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10020 dne 21. června 2005.

Sídlo:

Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59,  : 272 56 537

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že při označení smluvní strany připojí svůj podpis dva členové představenstva.

Představenstvo:          

 • MUDr. Petr Polouček, MBA – předseda
 • MUDr. Jaroslav Vráblik – místopředseda
 • Ing. Zbyněk Chotěborský
 • Bc. Zdeněk Syblík
 • Ivan Šulek

pdfOrganizační struktura

Dozorčí rada:              

 • Mgr. Martin Stolín, Ph.D. – předseda
 • Ing. Dan Jiránek
 • Pavel Volf
 • Jiřina Fialová
 • Mgr. Lenka Dohnalová
 • MUDr. Lukáš Rokos

Účel a předmět činnosti společnosti:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Hostinská činnost,
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Čištění a praní textilu a oděvů
 • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Adresa společnosti: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59
Kontakt: datové schránky – id schránky: jbeff8f
tel.: 312 606 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., fax: 312 606 888

Poskytování informací:

 • Na základě žádosti se informace poskytují způsobem dle obsahu žádosti.
 • Informace poskytované zveřejněním obsahují metadata, která se ke společnosti vztahují a měly by splňovat otevřené formální normy.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně a to na adrese:

 • písemně na výše uvedené adrese organizace, právní oddělení nebo sekretariát ředitele
 • elektronicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostřednictvím datové schránky – id schránky:jbeff8f
 • ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Příjem žádosti a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen ONK) obdržela.

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení ONK jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště, případně adresa pro doručování  u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo, sídlo a adresa pro doručování u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve ONK žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ONK žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve ONK žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne ONK o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ONK, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí ONK žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí ONK žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji ONK poskytne.

ONK poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním pokynům a  personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti,
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, za obchodní tajemství

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne ONK ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace rozhodne ředitel ONK.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č.18/1997 Sb. atomový zákon
 • vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 47/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Přehled žádostí o informace ke stažení:

pdfPřehled žádostí o informace - 2016
pdfPřehled žádostí o informace - 2017